STRP 2017 original texts

 

Thema STRP Biënnale 2017: Senses & Sensors

- original dutch -

 

Het thema van STRP Biënnale 2017 is ‘Senses & Sensors’; zintuigen en sensoren. Senses & Sensors gaat over waarneming. Waarneming van onszelf en de wereld om ons heen en de vele manieren waarop technologie die waarneming beïnvloedt en steeds verder oprekt.

Volgens auteur Kevin Kelly in zijn nieuwste boek The Inevitable (2016), is ‘interacting’ één van de twaalf onvermijdelijke technologische ontwikkelingen die onze toekomst bepalen. Daarbij ziet hij drie lijnen: naast meer intimiteit, waarbij technologie dichterbij komt dan een horloge of een telefoon en altijd en overal ‘aan’ staat, ook meer immersie, ‘computation so close that we are inside it’. Maar de meeste impact ziet Kelly in ‘more senses’.

‘We will keep adding new sensors and senses to the things we make. Of course, everything will get eyes (vision is almost free), and hearing, but one by one we can add superhuman senses such as GPS location sensing, heat detection, X-ray vision, diverse molecule sensitivity, or smell. These permit our creations to respond to us, to interact with us, and to adapt themselves to our uses. Interactivity, by definition, is two way, so this sensing elevates our interactions with technology.’ Kevin Kelly, The Inevitable, (2016).

Met behulp van extended senses en sensoren ervaren we het tot voor kort onzichtbare, zowel in het kleine – op celniveau en nanoschaal – als in het grote, van radiogolven tot het einde van de Melkweg. Hierdoor ervaren we aan de ene kant steeds bewuster de diepere lagen van de realiteit, aan de andere kant omringen we ons met steeds virtuelere werkelijkheden.

STRP Biënnale 2017: Senses & Sensors verkent de high touch van de high tech anno 2017. We zoomen in op de vergaande verstrengeling van het biologische en het technologische, het fysieke en het virtuele, het analoge en het digitale, van touch en tech, van mens en machine vanuit een cultureel perspectief. We brengen kunstenaars en ontwerpers, coders en hackers bijeen die gefascineerd zijn door de complexe processen waarmee wij de wereld waarnemen en die in hun werk vol sensorische technologie spelen met onze waarneming, die vervormen en ontwrichten. Daarbij zetten we interactie en immersie centraal. STRP prikkelt haar publiek om via verbeeldingskracht grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen op te doen.

Onze zintuigen zijn het vanzelfsprekende vertrekpunt van deze verkenning. Neurowetenschap en biotechnologie dringen steeds dieper door in de complexe werking van de zintuigen en weten deze ook steeds beter te beïnvloeden. Maar ook in de kunst is sprake van oplevende belangstelling voor de multisensorische beleving. Naast de ‘biosensors’ die wij allemaal met ons meedragen (en die verder gaan dan de klassieke Aristoteliaanse vijf: zien, horen, ruiken, voelen en proeven, maar onder meer ook pijn, evenwicht, hitte en elektromagnetische straling oppikken), omringen wij ons in toenemende mate met technologische sensoren, in en op ons lichaam, maar ook daarbuiten. Al die sensoren meten steeds verfijnder, complexer en specifieker onze behoeften en openbaren tot voor kort onbekende werelden.

STRP Biënnale 2017 concentreert zich op de ervaring achter het direct waarneembare: hoe het daar voelt, ruikt, smaakt, klinkt en eruitziet. Hoe kunnen en willen wij ons verhouden tot de alomtegenwoordige sensoren, de immer meekijkende camera’s en subtiele zinsbegoochelingen die met alle slimme apparaten ons leven binnensluipen? Hoe houden we zeggenschap over of keuze in de manieren waarop onze zintuigen worden bespeeld en gemanipuleerd? Hoe kunnen we letterlijk en figuurlijk meer ‘sense of technology’ maken?

 

Theme STRP Biënnale 2017: Senses & Sensors

- first english translation -

 

The theme of the 2017 STRP Biënnale is ‘Senses and Sensors’, which is all about perception. The way we perceive ourselves and the world around us and the many ways in which technology alters perception and stretches its boundaries.

According to Kevin Kelly’s newest book The Inevitable (2016), interacting is one of twelve inevitable technological developments which shape our future. He distinguishes three different changes: Not only an increase in intimacy, which means technology moves even closer towards us than a phone or wristwatch and will always be switched ‘on’, but also increased immersion: “computation so close that we are inside it”. Lastly, but most importantly, Kelly speaks of a general increase in ‘senses’.

“We will keep adding new sensors and senses to the things we make. Of course, everything will get eyes (vision is almost free), and hearing, but one by one we can add superhuman senses such as GPS location sensing, heat detection, X-ray vision, diverse molecule sensitivity, or smell. These permit our creations to respond to us, to interact with us, and to adapt themselves to our uses. Interactivity, by definition, is two way, so this sensing elevates our interactions with technology.” From: The Inevitable, Kevin Kelly, Viking 2016.

Through these extended senses and sensors, we are able to perceive the up-until-recently invisible. Including both the small – such as the molecular and nano-technological – and the big, amongst which radio waves and the end of the Milky Way. This means that on the one hand, we are registering the deeper layers of reality on a more profound level, and on the other hand, we are surrounding ourselves with realities that are becoming more and more virtual.

STRP Biënnale 2017: Senses and Sensors explores the high touch of the high tech of the contemporary. There is a focus on the expansive amalgamation of the biological and the technological, the physical and the virtual, the analog and the digital, touch and tech, man and machine, and all from a cultural perspective. We bring together artists and designers, coders and hackers, who are fascinated by the complex processes through which we perceive the world, and whose works are filled to the brim with sensory technologies aimed to play on our senses and alter or disrupt our perceptions. Interaction and immersion will be at the center of this. STRP stimulates its audience to expand boundaries and create new experiences, by virtue of imagination.

Naturally, we start our exploratory quest at the human senses. Neurosciences and biotechnology have never been closer to unearthing the complex workings of our senses, and are more than ever able to influence them. In art, as well as technology, there has been a resurgence of interest for the multisensory experience. Besides the ‘biosensors’ we all carry with us (and are ahead of the classical description of the senses by Aristotle: sight, sound, smell, touch, and taste, but also pain, balance, heat and the ability to detect electromagnetic radiation), we are surrounding ourselves with technological sensors on an increasing level: In and our bodies, but also outside of it. All of these sensors are measuring our needs in more refined, complex and attuned ways, and are opening up worlds we haven’t seen before.

STRP Biënnale 2017 focuses on the experience directly behind the perceivable: What it feels like, how it smells, sounds, looks, and tastes. How should and how would we best deal with the omnipresent sensors, the cameras that are always watching, and the all the more subtle delusions, that seep into our lives through smart commodities? How do we maintain government over the choices by which we mandate the plays and manipulations of our senses? How do we, in both literal and figural senses, make more sense of technology?